Szent László bőségszaru

 

készítette: Gosztonyi Zoltán

 

K A P O S V Á R  2007

 

Tülök, ivótülök, bőségszaru, rython.

Állatok tülkéből készített eszköz, ókori idők óta, hangadásra (kürt), és-vagy kultikus edényként (ivókürt, bőségszaru, rython), használt eszköz. Az tülök megléte és használata, sok esetben hatalmi szimbólumként, a nomád népek körében bizonyított[1], s tovább élése a közelmúltig ismert. Aranylemezből készült változatai is a tülök formáját követik. Gondolok a nagyszentmiklósi vagy a kunbábonyi aranykincsek rythonjaira.

Elefánt agyarból készült Lél (Lehel) vezér ivókürtje, amely a hét törzs testvéri fogadalmának, a vérszerződésnek a szimbóluma. Ezt a gondolatot képviseli a kupa, a kehely, melyben az ostya Krisztus testévé, a bor Krisztus vérévé válik, így hirdeti a keresztény egyház a test-vér, a szeretet fogalmát.

A régi magyarok a magyar szentek közül legjobban szerették, legjobban tisztelték Szent László királyt, aki a somogyvári Bencés Apátság megalapításával kapcsolódik Somogyhoz.

 „Ami jót, szépet és nemeset a nemzet önmagában sejt és érez, amire keresztény lelkülete vágyik, amiről nemzeti büszkeségében álmodik, azt mind e királyban találja fel, megdicsőülten.”[2] „Amikor sírját 1192. június 27-én, a szentté avatás szertartásai közben, felnyitották, László király nyakában ereklyetartó aranyláncot találtak, ujján pedig zafírköves aranygyűrűt, de megvolt kétélű bárdja és ezüst kürtje is.”[3]

Az 1605. évi leltár szerint, az aranyozott ezüst kürt, melyet négy tagolt gyűrű három mezőre oszt, Szent László király harci kürtje.[4] Ezért volt a hermája nyakába akasztva sok évszázadon át.

Ezer év távlatában, ezzel az ivótülökkel, akarom emlékét megeleveníteni, életét, példának ajánlani a mai sokak számára.

A bronz ló.

László királynak volt egy lova, szögnek[5] hívták. Maga Bonfini feljegyzett egy korabeli hagyományt a csodálatos ménről: „Szent László lováról beszélik némelyek, hogy nem annyira erőre és kitartásra volt kiváló, mint más természetes tulajdonságokra nézve. Ura minden intését, nógatását csudálatosan teljesítette, az ellenséget harapással, rúgással szokta megtámadni, gazdáját sohasem hagyta el, és a legnagyobb veszélyben is roppant ügyességet tanúsított.”[6]

Elmondható, hogy ez a ló, a népmeséink táltos-lova.[7]

A ló, nekünk Magyaroknak, a szabadság szimbóluma. Nélküle nem lehetett volna nagy távolságokat megtenni rövid idő alatt, ismeretlen helyeket bejárni, megismerni, és így hazát keríteni sem. A nyereg és a kengyel hun találmány, melynek révén alkalmazhatták azt a bizonyos harc-modort, mely később „a Magyarok nyilaitól ments meg uram” szólás révén ismert meg Európa.  

A ló a napot figyeli, minden zsigerével. A lóval a naphoz igazította életét a hajdan volt férfinép, az ember.[8]

Az égi nap-lovast befogadó, női princípiumokkal felruházott táltos-ló, révülő tekintetű, behúzott lábú, nyugalmat sugárzó bronz paripa. Lovasa a nap, így ő a sötétség, az éj királynője, erre utal a homlokát ékítő holdsarló. Őrzője a múltnak, szimbóluma a teremtésnek. Egy ősanya. Képes a semmiből csillagot, életet rúgni. A szerszámozottsága szerint honfoglaló.[9] Súlyánál fogva ellenpontozza az ivókürt díszített, mozgalmas görbe vonalát. Ez a bátor, fél ló, kerékben végződik, visszautalva római, kínai, mezopotámiai, harci lovakra. Színe, szög. Teste maga az ivótülök. A négy küllő osztotta kerék ősi föld szimbólum, párhuzamot mutat a Szent Korona alulnézeti képével,[10] ami átvezet Szent Lászlóhoz a „papkirályhoz”. A keréken, 2 x 12 dudor jelenti az időt, ami a tülök száján, koronáján megismétlődik. A pillanatot, melyben a nap elválik a földtől, a két kerék egymáshoz viszonyított elmozdulása szimbolizálja. A tülök itt csatlakozik a bronz-lóba. A tülkön itt van színben átmenet, a fekete – fehér között. Ez a pirkadat, ez a kezdet, de nem csak a napi, hanem a világ keletkezésének az ideje. Itt jelenik meg a sűrűsödésből az első kettős-spirál.

A szájrész a kiteljesedés, a nap eljövetele. A tülök szájnyílása réz szalaggal szegélyezve, és domborított szarulemez tetővel ellátva. A fedél lezárja az öblös nyílást, de csak azért, hogy kinyithassuk és így feltárulkozzon bőség-szarunk, ránk ömölhessen szent királyunk nemes eszmeisége. Közepében a „fekete lyuk” a sűrűsödés, a bimbó, a következő, másik dimenzióba induló élet lehetősége. Szimbóluma a nem láthatónak, az elképzeltnek, a hitnek, utalva az örök körforgásra. Egyben jelenti, rajtunk kívül csak a sötétség.

A szaru világos részén a nap útját követő mondahős,[11] Szent László képi jelenései, a máig sugárzó monda világán keresztül.

A tülök rajzai.

A tülök rajza, az eredeti ezüst kürtnek megfelelően, van felosztva, azaz körkörösen, egymás alatt elhelyezkedő sávokban, szintekben.

A rótt írás-sorok felülről lefelé, jobbról balra olvasva:

„Idvezlégy kegyelmes Szent László kerál”.

„Csillagok közt fényességes csillag”.

„Szíz Máriának választott vitéze”.[12]

Az események kezdete, a világ születése, a kerekeknél indul. A rajzok történése kronológiai sorban, alulról felfelé balról jobbra olvasandó. Így mint egy keleti olvasómalmon, forog-forog az imádság, segítve révülésünket.

Az első szín. A DNS kettős-spirál, a kezdetek kezdete.

A második szín. Ez az, a kezdet, utalás hun, szkíta ősökre. Szent László vállalta Atilla örökségét, a keleti Napba-öltözött Boldogasszony kultuszát. Alakját körül hálózza a hun-avar mítosz rengeteg vonása. Ezért kerültek az Attila szablya oroszlánjai, szörnyecskéi a tülök kezdő pontjára[13].

A harmadik szín. A kerlési ütközet üldözés jelenete.

Végül Boldog László herceg megpillantott egy pogányt, aki lova hátán egy szép magyar leányt hurcolt magával. Szent László herceg tehát azt gondolta, hogy az a váradi püspök leánya, és bár súlyosan meg volt sebesülve, mégis gyorsan üldözőbe vette lova hátán, amelyet Zugnak hívott. Már-már elérte és lándzsájával csaknem le is szúrta, de mégsem sikerült neki, mert sem az ő lova nem vágtatott gyorsabban, sem amazé nem maradt le egy kicsit sem, hanem körülbelül karnyújtásnyi távolság volt lándzsája és a kun háta között. Odakiáltott hát Szent László herceg a leánynak, és ezt mondta: „Szép húgom, ragadd meg a kunt az övénél, és vesd magad a földre!” …

…A szent herceg azután sokáig birkózva vele megölte, átvágván az inat….[14]

Történelmi tény, hogy 1068-ban, Gyula besenyő vezér Osul főembere a Moldvában lakó besenyőkkel („kunokkal”) és az úzokkal a borgói szoroson át Erdélybe, onnan a meszesi kapun át, pusztítva Biharig hatol, majd Szatmáron át a Szamos mentén visszatér Erdélybe, ahol Salamon király, Géza és László hercegek a kerlési (vagy cserhalmi) ütközetben (Doboka vm.) szétszórják seregét. Az események két fontosabb színhelye Bihar vára és vidéke valamint a meszesi kapu (gyepű) bejáratánál fekvő Kerlés (Chirales) község határában emelkedő Cserhalom.

A kerlési csata képzőművészeti megfogalmazásában mindenképpen mérvadó mintakép a Képes Krónika egyik P betűbe foglalt miniatúrája[15], valamint a Bécsi Egyetem Magyar Nemzetének (diákjai) első anyakönyvének (Matricula Nationis Hungariae I. 1453-1629) és Thuróczy János Chronica Hungarrorum ausburg I, 1488 –as kiadása[16] képei. Legfontosabb forrást a XIX. században felfedezett Erdélyi templomok freskó adják.

László Gyulára hivatkozva, ez a jelenet ősi magyar mondavilág leghatalmasabb szimbóluma. Nem akármilyen küzdők harca ez, hanem táltosok viadala. Kozmikus erők, a világot formáló világosság, illetve a sötétség, más síkon a kereszténység és a pogányság megszemélyesítői, harcosai. Itt tehát szakrális jellegű küzdelemről van szó.

Párhuzamként említhető az a magyar mese, melyben a fehér és fekete táltos, fehér és füstös bikává változva küzd meg az égben, dörgés és villámlás közepette, s a fekete bika csak úgy győzhető le, ha a kapára, ásóra kapott emberek elvágják az Achilles-inát.

Szent László ezen legendája, tehát voltaképpen keresztény mezbe öltöztetett régi keleti mítosz. Ezt a szimbólum sort képviselik a jelenetben megformázott nap és hold arcú küzdő felek.

A negyedik szín. A kerlési ütközet birkózás, lefejezés, fejbenézés (révülés, hálaadás) jelenetei, amelyek a templomi freskótöredékekről köszönnek vissza.

Az ötödik szín. László herceg 1040 táján született, atyja I.Béla, édesanyja a lengyel Rikéza. Latin műveltségű, kiváló diplomáciai érzékű, kiváló katona, délceg, 190 cm feletti testmagasságú, szép arcú ifjú, ragyogó jelenség. Nem alaptalanul nevezték király korában rex-elegantissimus-nak.

Midőn II. Szilveszter pápa Szent Istvánnak a korona mellett az apostolság jelét, a kettős-keresztet is elküldte, így szólt Asztrik püspöknek: „Én apostoli vagyok, ő viszont méltán Krisztus apostola, ha Krisztus annyi népet térített meg általa. Ezért rendelkezésére bízzuk, miként az isteni kegyelem őt oktatja, az egyházaknak s népeiknek mindkét törvény alapján történő igazgatását”.[17]

Ez az apostolság öröklődött az Árpádokra, s jele fenn maradt címerünkben mai napig. Szent Lászlót az apostoli kettős keresztes címerpajzzsal és kétélű-pallosával, fokosával, némely ábrázoláson országalmával azonosítjuk.

A Szentháromság, Szent Péter és Pál apostolok és Szent Egyed hitvalló tiszteletére szentelt bazilikát, középkori Európa egyik legnagyobb építményét[18], László király (1077-1095) alapította, a felnégyelt Koppány nagyapa székhelyén, Somogyváron.

A helyhez való kötődés, mint ősi birtok, az elődök emlékének megőrzése, eszmeiségük tiszteletben tartásának kinyilvánítása, vezetett a „szarvas-mentő” Szent Egyed oltalmába ajánlott szent hely felépítéséhez.

„Egyedet már ifjú korában szentként tisztelték, s ő alázatosságból a pusztát választotta, ahol egy szarvas táplálta tejével. Egyszer a király arra vadászott és emberei e szarvast űzőbe vették, amely Egyed barlangjába menekült. Egyed imádkozott táplálójáért, s a szolgák nem tudtak közelébe férkőzni. Harmadnap maga a király jött a szarvas elejtésére; egyik szolgája nyilat lőtt a barlangba, amely a szarvast testével oltalmazó Egyedet találta el. A király megrendült, a barlang helyére klastromot rakatott, s a fölépült Egyedet tette fejedelméül. Az egyik vasárnapon, amikor a királyért szolgált misét, megjelent neki az Isten angyala cédulával a kezében, amelyen ez állt: a király bűneit Egyed érdeméért Isten megbocsátja.”[19]

„Pannóniában az Úr megtestesülésének 1091-ik évében, annak VIII. indicatiojában dicsően uralkodó László nevű királya idejében az egyház egy királyi apátsággal gyarapodott. Azt a helyet pedig, melyet isten szeplőtelen egyháza részére kiválasztott Simichnek nevezik, mely egyike az ország legelőkelőbb városainak (nobilissima urbium terrae).” Szent László a somogyi bencés apátságot a dél-franciaországi Saint Gilles-i Szent Egyed monostornak rendelte alá, sőt több mint egy évszázadon keresztül csakis francia apátot választhattak a szerzetesek.[20]

A csodaszarvas már korábbi időkben, a váci templom alapításakor megjelenik, Szt László mondakörében, de élt ez a legenda a somogyi nép körében is.

A váci legenda:

És mikor ott álltak Vacia táján, ahol most Szent Péter apostol egyháza van, egy szarvas jelent meg nekik, agancsa telis-tele volt égő gyertyákkal, és futni kezdett előlük az erdő felé, és megállt azon a helyen, ahol most a monostor van. Midőn a vitézek rányilaztak, a Dunába vetette magát, és többé nem látták. Ennek láttán így szólt Boldog László: „Valójában nem szarvas volt ez, hanem Isten angyala.” És szólott Geysa király: „Mondd meg nékem, szeretett testvérem, mit jelentettek a szarvas agancsán látott égő gyertyák.” Felelt Boldog László: „Nem agancsok azok, hanem szárnyak, és nem égő gyertyák, hanem ragyogó tollak, s azért állt meg ott, mert megjelölte a helyet, hogy a Boldogságos Szűznek ott építtessünk templomot, s ne másutt.[21]

 

A somogyi változat:

 „Eccer is, ez mán életének vége felé vót, vadászik a Kegyes László egy szépséges erdőben. Megpillant egy bakszarvast, de lehetett annak mán tíz-tíz ág is egy-egy szarván, olyan szép szarva vót annak, mint az oltári karos gyertyatartó. Kapja Kegyes László a puskáját, meg akarja lőni a szarvast, de megszólal a szarvas, de akkor mán kiejtette a kéziből a puskát, úgy nézett rá s aszongya; Ne lőjj meg engem Kegyes László. Nem vagyok én szarvas állat, angyal vagyok ám, mi urunk Jézustól tehozzád követ a mennyeknek országából. Nézi László a szarvast s hát Uram Isten egybe tiszta fehérré változik az, a két szarva tíz-tíz ágán kigyullad tíz szép fejér angyalszárny. Térdre esik László, aszongya: Mi az én Uram, Jézus Krisztusom parancsolatja? Aszongya az angyallá vált szarvas: Építs ezen a helyen templomot, hogy legyen miben imádjanak a népek. Osztán ha felépült a templom, hát hóttod után abban legyen a te testednek csendes nyugodalma.”[22]

Az égi jutalom ígéretét kapja meg Szent László a somogyi csodaszarvastól.[23]

A bazilikát, 1972 és 1989 közötti nagyszabású régészeti ásatásokon nagyobb részt feltárták. Ma nemzeti kegyhely lett, noha tudjuk, hogy nagy királyunk földi maradványait még a XII. században Nagyváradon ujjra temették

Mindazok, akik számára a magyar nemzeti szellemiség ősi gyökerei szentek, hajtsanak fejet Koppány somogyvári emlékműve előtt, aki nem pogány bűnöző volt, hanem nemzetünk más utat kereső mártírja.

 

A mogyoródi csatát szimbolizálja, a mellére szaladó hölgymenyét.

László herceg pedig, magas lován ülve, az övéinek buzdítása és bátorítása végett körbe-körbejárt a hadsereg előtt. Amikor lándzsájával megérintett egy tüskebokrot, lándzsájára csodálatos módon egy hófehér menyét telepedett, majd végigszaladva rajta, a keblére jutott[24]

Nagy Lajos vereti először szent László képét aranypénzeire, és az érem másik oldalára, Szűz Máriát. Ez így valósul meg az ivótülkön is.

Ez a másik kép ugyan egynek látszik, de jelentésileg több gondolatot szimbolizál. Nagy Boldog Asszony, Szűz Mária ölében a herma. Felette az angyalok tartják a neki ajánlott szentkoronát. Az angyalok többször is megjelennek a legendákban. Így Vácnál Géza király feje felett tartott koronával, amit csak László lát, vagy a Képes Krónika Szent László megkoronázása képen, Pozsonyi bajvíváson lángoló kardal a kezében, amit meg csak Salamon látja. A Nagy Boldog Asszony csak mellkép, ölelő karjaiban a herma, szimbolizálva a lelkiséget, amit anya adhat fiának Krisztusnak, Lászlónak. Hogy teremtő, termő anya, az a füstös fazékból kinövő életfa mutatja.

 

A Patrociniumi csoda legendája.

 

„A székelyek az Úr 1345-ik évében vízkereszt táján egynéhány magyarral kiszállván a tatárokra, számtalan pogányt kardra hánytak. A harc három álló napig tartott. És beszélik, hogy míg az öldöklés folyamatban volt, Szent László király fejét a váradi egyházban sehol sem találták. Az egyház őre negyednap újból bement keresésére, akkor már ott volt szokott helyén, de átizzadva, mintha élve, nehéz munkából vagy forróságból tért volna vissza. Az őr elmondta a csodát a kanonokoknak és egyéb jámbor embereknek, egy öreg tatár pedig megerősítette állítását. Azt beszélte ugyanis, hogy őket nem a székelyek és a magyarok verték meg, hanem ama László, akit mindig segítségül hívnak. És a többi tatár szintén bizonykodott, hogy mikor a székelység rajtok ment, egy hatalmas termetű vitéz járt előtte, magas lovon, fejében arany korona, kezében szekerce, és mindnyájunkat elfogyatott rettenetes csapásaival és vagdalkozásaival. A vitéz feje fölött pedig a levegőben egy szépséges asszonyszemély tündöklött csodálatos fényességben, fejében arany korona. Világos ebből, hogy a székelyeket Krisztusért harcoltukban maga a Boldogságos Szűz Mária és Szent László segítette a pogányok ellen, akik saját erejökbe és sokaságukba vetették bizodalmukat.”[25]

 

A két kép között a váci és a somogyvári szarvas-csodák szarvasai, szájukból előtörő burjánzó erdőség, legendafolyam. Esetenként angyallá válnak, vagy agancsuk karos templomi-gyertyatartóvá változik. De emlékezhetek a hazai földből előkerült „pajzs”-díszekre (Zöldhalompuszta), vagy Hunor és Magor szarvas üldözésére.

Az hatodik szín. Szt. László jelzői közül ismerjük a „bátor László” használatot. A bátor képi megjelenítése az oroszlán, ami a koronázási jogarról és a szent korona képeiről, a madár (madar – magyar) a koronázási palástról visszaköszönő szimbólumok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Összefoglaló.

 

A dolgozatomban, az ivótülök elkészítéséhez és szellemi tartalommal való feltöltéséhez használt források köre, valószínűleg nem teljes. A mozaikszerűen felvillantott képek bennem kialakítottak egy olyan képet, amely elvezetett a Szent Lászlónak ajánlott, ivótülök megalkotásához. A történelmi áttekintés segített nyomon követni életét és szellemének csillagszóró fénye megvilágította korának, mára homályba vesző erkölcsét. Magamévá tettem a bencés atyáktól átvett mondatát: Ora et labora. – imádkozz és dolgozz.

Koppány nagyapjához való kötődése elgondolkodtatott. Ki a pogány a népi hitvilágban? Nem a másvallású, nem a megkeresztelkedés előtt még ősvallású. Pogány az, ki káromkodik vagy hazudik, családot ront házasságtöréssel, alkoholizmussal, abortusszal. Pogány az, ki világot tesz zűrzavarossá, ki hatalmát a nép lezüllesztésére használja, ki a népet erővel vagy hamis törvényekkel kifoszt. Pogány az, ki meg akarja törni népünk hitét, tömeggé akarja alacsonyítani.

A nemes élteti népének hagyományait, gondot fordít eredetének kutatására, megismertetésére. Mindent elkövet, hogy a „tudás”, a „mag” nemzete felemelkedjen, öntudata, erkölcse megmaradjon és erősödjön. Szent László, a nép még éber tagjainak lelkében rejtőzködik. Vállaljuk fel büszkék a somogyvári királysírt, ami ereklyés szent hely, nemzeti emlékhely, magyar zarándokhely. Nemzeti lelkünk arany szelencéje.

 

„Szent László királyunk, fényes csillagunk,

Kérünk Téged vigyázz reánk oly nagyon

Fent is, lent is, kint is, bent is, itt is, ott is, most is.”[26]

 

 

Köszönetnyilvánítás a fém-munkákban segítőknek.

 

Köszönetemet fejezem ki azoknak a barátaimnak és barátaiknak, akik a fém munkákban segítségemre voltak.

Falusi Béla fazekasmester készítette, agyagból a lovat,

Sütő Ferenc művésztanár készítette az agyag-ló másolatát, a viaszlovat,

CASTER Kft. Budapesten öntötte a réz-lovat,

Gschwindt András ötvös-mester cizellálta a réz-lovat és készítette a tülök szájnyílására a „koronát”, a fedél fémrészeit.

 

Irodalomjegyzék.

 

Arany János balladái. Szépirodalmi, 1974. 115.

Babik József: Szent László király élete és tettei 1892

Bakay Kornél: Az Árpádok országa. Budapest, 2002.

Bakay Kornél: Feltárul a múlt. Múzsák, 1989. 279-280.

Bakay Kornél: Magyarnak lenni büszke gyönyörűség! Kráter, Pomáz, 2004.

Bakay Kornél: Őstörténetünk régészeti forrásai I. Budapest 2004.

Bakay Kornél: Szent László király somogyvári apátsága; Székesfehérvár.

BARNA Gábor: Szent László és Somogyvár. Kaposvár, 1992.

Bécsi Egyetem Magyar Nemzetének (diákjainak) anyakönyve (Matricula Nationis Hungariae I. 1453-1629)

Biró József: Nagyvárad barokk és neoklasszikus művészeti emlékei 1932

Bunyitay Vince: A nagyváradi lat. szert. székesegyház 1880

Bunyitay Vince: A váradi ős székesegyház

Bunyitay Vince: Schematizmus historicus 1896

Dr. Némethy Gyula: A nagyváradi római katolikus székesegyház

Dümmert Dezső: Az Árpádok nyomában. Panoráma, 1977.

Elvíra H. Tóth – Attila HORVÁTH: Kunbábony. Kecskemét 1992

Gaal Mózes: Magyar hősök és királyok. Kossuth, 1992.

Gál Péter – Molnár V. József: Idvezlégy kegyelmes Szent László kerály, Magyarországnak édes oltalma. Lénia, Érd, 1999.

Himnusz Szent Lászlóról. Vigilia 1940, Ford:Csanád Béla, A zágrábi breviáriumból, 1408.

Huszka József, a rajzoló gyűjtő. Néprajzi Múzeum Budapest 2006.

Huszka József: A Szent László legenda székelyföldi falképekben. (AÉ, V. 1889)

Huszka Jószef: A Magyar turáni ornamentika története. Budapest, 1994.

I.B.BRASINSZKIJ: Szkíta kincsek nyomában. Helikon Kiadó 1979. 25.

Ignácz Rózsa Ünnepi férfiú. Püski, Budapest, 1989.

Jankovics Marcel: Jelkép – Kalendárium. Csokonai, 1997.

KÁROLI Gáspár: Szent biblia, Budapest, 1929.

Képes Krónika latin eredetijének Magyar fordítása, Helikon, Békéscsaba 1987.

Kristó Gyula – Makk Ferenc: Az Árpádház uralkodói. 1996.

László Gyula: A Szent László-legenda középkori falképei, Budapest, 1993.

László Gyula: Őseinkről, tanulmányok, Gondolat Budapest, 1990.

László Gyula: 50 rajz a honfoglalókról. Móra, 1982.

Lengyel Dénes: Régi magyar mondák. Móra, 1991.

Salamon árulása (Képes Krónika nyomán) (Váci legenda). Szent László király hadjáratai, K.K nyomán. Szent László halála A Dubnici krónika nyomán. Szent László király utolsó győzelme A Dubnici krónika nyomán.

LISZNYAI Kálmán: Palóc dalok. 1851.

Lukács Zsuzsa: A Szent László legenda a középkori magyar falkép festészetben Athleta pátriáé. Bp. 1980. 163-164.

Magyar Zoltán: Szent László a magyar néphagyományban. Osiris, Bp. 1998.

A kerlési kaland, A patrocínium csoda, Kun aranyak – Szent László pénze, A tordai hasadék, Csodás vízfakasztás, Szarvasok és bivalyok históriája, Szent László füve, Lovát táltosnak mondják, Sziklában megmaradó nyomok, Húshagyat, Szent László nemesei, Szent László szekere, Összehordott halom, sátorhalom.

Nemere István: Az Árpádházi királyok kora. Anno Kiadó.

Pap Gábor: Hazatalálás. Püski, 1999.

Papp Lajos: Nagyvárad. Városismertetés 1943

Somogyi Győző: Magyar királyok arcképcsarnoka. Kaposvár, 2004.

Thuróczy János, Chronica Hungarorum. ford. Horváth János, Bp., 1978. [2001]

Tóth Endre – Szelényi Károly: A Magyar Szent Korona. Kossuth, 2000.

Trencsényi Waldapfel Imre: Mitológia. Gondolat, Budapest, 1974.

Ujkéry Csaba: Harangszó a vizek felett, Kaposvár 1992.

Unger Mátyás- Szabolcs Ottó: Magyarország története. Gondolat, 1976.

Vatikáni – Magyar Anjou Legendárium.

Vigilia 1940. Ford:Csanád Béla, A zágrábi breviárium, 1408.

 

 [1] Elvíra H. Tóth – Attila HORVÁTH: Kunbábony. Kecskemét 1992

[2] Bunyitay Vince váradi kanonok: Szt. László emlékezete. 1892.

[3] BakaY Kornél: Feltárul a múlt. Múzsák, 1989. 279-280.

[4] Gál Péter – Molnár V. József: Idvezlégy kegyelmes Szent László kerály, Magyarországnak édes oltalma. Lénia, Érd, 1999. 190.

[5] MAGYAR Zoltán: Szent László a magyar néphagyományban. Osiris, Bp. 1998. 108.

[6] László Gyula: A Szent László-legenda középkori falképei, Budapest, 1993. 33.

[7] Matolcsi János: Táltosló az Izsák-Balázspusztai honfoglalás-kori sírban. Cumánia IV.

[8] Gál Péter – Molnár V. József: Idvezlégy kegyelmes Szent László kerály, Magyarországnak édes oltalma. Lénia, Érd, 1999. 382. old.

[9] László Gyula:50 rajz a honfoglalókról. Móra, 1982.

[10] TOTH Endre – SZELÉNYI Károly: A Magyar Szentkorona Kossuth 2000. 40.

[11] Gál Péter – Molnár V. József: Idvezlégy kegyelmes Szent László kerály, Magyarországnak édes oltalma. Lénia, Érd, 1999. 299. old.

[12] Ének Szent László királyhoz, Peer-kódex, XV-XVI. Század.

[13] Bakay Kornél: Magyarnak lenni büszke gyönyörűség! Kráter, Pomáz, 2004. 174.

[14] A Képes Krónika latin eredetijének magyar fordítása. Helikon 1987. [102], [103]. 28.

[15] Képes Krónika latin eredetijének Magyar fordítása, Helikon, Békéscsaba 1987. eredeti lapok: 72.oldal.

[16] Huszka József, a rajzoló gyűjtő. Néprajzi Múzeum, 2006. 86.

[17] Gál Péter – Molnár V. József: Idvezlégy kegyelmes Szent László kerály, Magyarországnak édes oltalma. Lénia, Érd, 1999. 14.old.

[18] Bakay Kornél: Szent László király somogyvári apátsága; Székesfehérvár.

[19] Gál Péter – Molnár V. József: Idvezlégy kegyelmes Szent László kerály, Magyarországnak édes oltalma. Lénia, Érd, 1999. 409. old.

[20] Bakay Kornél: Előzetes jelentés a somogyvári bencés apátság 1972-73 évi feltárásáról

[21] Képes Krónika latin eredetijének Magyar fordítása, Helikon, Békéscsaba 1987. [124]. 34. old.

[22] BARNA Gábor: Szent László és Somogyvár. Kaposvár, 1992. 122. old.

[23] Gál Péter – Molnár V. József: Idvezlégy kegyelmes Szent László kerály, Magyarországnak édes oltalma. Lénia, Érd, 1999. 310. old.

[24] Képes Krónika latin eredetijének Magyar fordítása, Helikon, Békéscsaba 1987. [121]. 33. old.

[25] Szt. László legendáink eredetéről. Horváth Cirill, Bp.1928.

[26] Nagyvárad környéki néphagyományból Gyűjtötte: Nagy Sándor, 1967